นายกสมาคม

“Smart Ladkrabang Alumni Networking to Society”

นโยบาย 3L เป็นการเชื่อมความสัมพันธภาพที่ดีของเพื่อน พี่น้อง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวมถึงองค์กรภายนอก ร่วมสร้างมาตรฐานนวัตกรรมความปลอดภัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพัฒนาสังคมให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน และช่วยในการยกระดับเพื่อพัฒนาประเทศชาติสืบไป

คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

นายกสมาคมฯ

คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ

ทีมผู้บริหาร

คุณนพชัย วีระมาน

วิศวกรรมศาสตร์

อุปนายก ฝ่ายพัฒนาองค์กร

คุณนพชัย วีระมาน

ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์

วิศวกรรมศาสตร์

อุปนายก ฝ่ายประสานงานสถาบัน

ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์

ผศ.กฤษฎา บุศรา

วิทยาศาสตร์

อุปนายก ฝ่ายทะเบียนและฐานข้อมูล

ผศ.กฤษฎา บุศรา

คุณกิตติศักดิ์ โพธิ์แก้ว

วิศวกรรมศาสตร์

อุปนายก ฝ่ายสื่อสารองค์กร

คุณกิตติศักดิ์ โพธิ์แก้ว

ผศ.ณธทัย จันเสน

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

อุปนายก ฝ่ายปฏิคมและ Academy

ผศ.ณธทัย จันเสน

คุณดำรงศักดิ์ ปิ่นทอง

เทคโนโลยีการเกษตร

อุปนายก ฝ่ายกิจกรรมพิศษ (CSV)

คุณดำรงศักดิ์ ปิ่นทอง

ดร.วัชระ ฉัตรวิริยะ

วิศวกรรมศาสตร์

อุปนายก ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม

ดร.วัชระ ฉัตรวิริยะ

คุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์

วิศวกรรมศาสตร์

อุปนายก ฝ่ายสวัสดิการและหารายได้

คุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์

รศ.ร.อ.ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน

วิศวกรรมศาสตร์

เลขาธิการ

รศ.ร.อ.ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน

คุณหัฏฐชัย ขลิบกลาง

วิศวกรรมศาสตร์

เหรัญญิก และผู้ช่วยเลขาธิการ

คุณหัฏฐชัย ขลิบกลาง

คุณธนพล จิรพงศ์บัณฑิต

วิศวกรรมศาสตร์

กรรมการ ผู้ช่วยเลขาธิการ

คุณธนพล จิรพงศ์บัณฑิต

คุณยงยุทธ โพธิ์ทอง

วิศวกรรมศาสตร์

กรรมการ ฝ่ายพัฒนาองค์กร

คุณยงยุทธ โพธิ์ทอง

คุณกรกช พจนสุนทร

วิศวกรรมศาสตร์

กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ (CSV)

คุณกรกช พจนสุนทร

คุณวัฒนพงศ์ สุรพันธนากร

วิศวกรรมศาสตร์

กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ (CSV)

คุณวัฒนพงศ์ สุรพันธนากร

คุณทศพล ผลมั่ง

วิศวกรรมศาสตร์

กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ (CSV)

คุณทศพล ผลมั่ง

คุณคณิต ต้นโพธิ์

เทคโนโลยีการเกษตร

กรรมการ ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม

คุณคณิต ต้นโพธิ์

คุณภานิชา มากคล้าย

วิศวกรรมศาสตร์

กรรมการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร

คุณภานิชา มากคล้าย

คุณนันทวัจน์ เหลืองอรุณ

วิทยาศาสตร์

กรรมการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร

คุณนันทวัจน์ เหลืองอรุณ

คุณชญาภา ประกอบผล

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

กรรมการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร

คุณชญาภา ประกอบผล

คุณศุภชัย สมอดิศร

วิศวกรรมศาสตร์

กรรมการ ฝ่ายสวัสดิการและหารายได้

คุณศุภชัย สมอดิศร

คุณเฉลิมยศ ถาวโรฤทธิ์

สถาปัตยกรรมศาสตร์

กรรมการ ฝ่ายสวัสดิการและหารายได้

คุณเฉลิมยศ ถาวโรฤทธิ์

นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะ

นายนท นิ่มสมบุญ

วิศวกรรมศาสาตร์

นายนท นิ่มสมบุญ

คุณพรชัย ปานศรีแก้ว

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คุณพรชัย ปานศรีแก้ว

คุณสุรัตน์ ศรีดามา

บัณฑิตครุศาสตร์อุตสหกรรม

คุณสุรัตน์  ศรีดามา

คุณสุชาติ ชุติปภากร

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

คุณสุชาติ ชุติปภากร

คุณวุฒิ เทศน์อรรถภาคย์

สถาปัตยกรรมศาสตร์

คุณวุฒิ เทศน์อรรถภาคย์

คุณรังสรรค์ พงษ์ประภาพันธ์

วิทยาศาสตร์

คุณรังสรรค์ พงษ์ประภาพันธ์

ดร.กฤชนนท์ อัยยปัญญา

วิทยาลัยบริหารและจัดการ

ดร.กฤชนนท์ อัยยปัญญา

คุณภาสวรรธน์ วัชรพงศ์วริศ

นายกสมาคมศิษย์ คณะอุตสาหกรรมอาหาร

คุณภาสวรรธน์ วัชรพงศ์วริศ