สมาคมศิษย์เก่าคณะ

เครือข่ายสมาคมศิษย์เก่าของคณะต่างๆ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เลขที่ 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง ชั้น 3 ตึกเอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
คุณจารุณี สกุลสุริยะทรัพย์ (เจ้าหน้าที่)
02-329-8000 ต่อ 3148
kmitlengineer.k@gmail.com
ไปที่เว็บไซต์

สถาปัตยกรรมศาสตร์

เลขที่ 1 อาคารสมาคมศิษย์เก่าฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบังกรุงเทพ 10520
คุณสุธิมา ทองมี (เจ้าหน้าที่)
095-826-0250
arch_kmitl_alumni@hotmail.com
ไปที่เว็บไซต์

เทคโนโลยีการเกษตร

เลขที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
คุณวาสนา สุทธิ (ผู้จัดการสมาคมศิษย์เก่า)
02-326-4194
kasetkmitl@gmail.com
ไปที่เว็บไซต์

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีและบัณฑิตครุศาสตร์

เลขที่ 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
-
02-326-4386
-
ไปที่เว็บไซต์

บริหารธุรและจัดการ

เลขที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
คุณลลิตา (ศิษย์เก่า)
087-166-9623
-
ไปที่เว็บไซต์

อุตสาหกรรมเกษตร

เลขที่ 1 อาคารอุตสาหกรรมอาหาร ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
-
02-326-4386
-

วิทยาศาสตร์

เลขที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
-
02-326-4386
-
ไปที่เว็บไซต์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เลขที่ 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
-
02-326-4386
-