อัพเดทการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการฟื้นฟูทุเรียน การทำสวนทุเรียน และระบบบริหารจัดการแก้ปัญหา ทุเรียนอ่อน
VIRTUAL EVENT

อัพเดทการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการฟื้นฟูทุเรียน การทำสวนทุเรียน และระบบบริหารจัดการแก้ปัญหา ทุเรียนอ่อน

  • 11 ก.พ. 2565
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

รายละเอียด

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการฟื้นฟูทุเรียนจากโรคเน่าไฟทอปธอร่าโดยวิธีไบโอเทคนิค และการ ทำสวนทุเรียนสู่ระบบ NAP และเกษตรอินทรีย์ การนำนวัตกรรมและระบบบริหารจัดการแก้ปัญหา ทุเรียนอ่อน

คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายกสมาคมศิษย์เก่า สจล. โดยความร่วมมือกับสมาคมช่างเหมาฯ ดำเนินโครงการต้นแบบเศรษฐกิจชุมชนภายใต้โครงการวิศวกรรมสู่ชุมชน ตำบลน่าอยู่

โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการฟื้นฟูทุเรียนจากโรคเน่าไฟทอปธอร่าโดยวิธีไบโอเทคนิค และการ ทำสวนทุเรียนสู่ระบบ NAP และเกษตรอินทรีย์ การนำนวัตกรรมและระบบบริหารจัดการแก้ปัญหาทุเรียนอ่อน แก่เกษตรกรชาวสวนทุเรียนในพื้นที่ เทศบาลมาบอำมฤต จ.ชุมพร และจังหวัดใกล้เคียงที่สนใจ โดยมีการบรรยายเรื่องการฟื้นฟูทุเรียนจากโรคเน่าไฟทอปธอร่าโดยวิธีไบโอเทคนิค และการทำสวนทุเรียนสู่ระบบ NAP และเกษตรอินทรีย์ โดยรศ.ดร เกษม สร้อยทอง นายกสมาคมเทคโนโลยีการเกษตรแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สทอ.ATTSEA) อดีตคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และการบรรยายการนำนวัตกรรมและระบบบริหารจัดการแก้ปัญหาทุเรียนอ่อน โดยรศ.รอ.ดร.วีรเชษฐ์ ขันเงิน ที่ปรึกษา สมาคมศิษย์เก่าสจล. โดยเรียนเชิญแขกกิตติมศักดิ์เข้าร่วมฟังบรรยาย ได้แก่ นายวีระชัย เตือนวีระเดช นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลมาบอำมฤต, รศ.พิชิต ลำยอง ตัวแทนสภาวิศวกร, คุณวินัย ชูศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, คุณธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดชุมพร, ดร.วนัส แต้ไพสิฐพงษ์, คุณศิวะ แสงมณี คณะกรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ผศ.ดร.ปกรณ์ วัฒนจตุรพร รักษาการแทนรองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร และคุณอรรณพ โรมา ผู้ดูแลโครงการ ณ ห้องประชุม ดาวดึงส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมกันนี้คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ, รศ.ดร. เกษม สร้อยทอง และคณะพร้อมตัวแทนชาวสวนทุเรียนร่วมลงสำรวจพื้นที่ปลูกทุเรียนที่มีปัญหาโรคเน่าไฟทอปธอร่า และแนะนำองค์ความรู้วิธีการแก้ปัญหาให้เกษตรกรชาวสวน เทศบาลมาบอำมฤต ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร