ประวัติ

คณะบริหารธุรกิจ (KMITL BUSINESS SCHOOL) จัดการเรียนการสอน

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก จำนวน 8 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ)

3. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ)

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

6. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (การศึกษาทางไกล)

7. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (นานาชาติ)

8. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (นานาชาติ)

 

ติดต่อเรา

  • คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
  • 02-329-8459
  • @kbs.kmitl

ศิษย์เก่าผู้เกี่ยวข้อง

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

บริษัท ไทยแคนโทนา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เสาหลักก่อสร้าง จำกัด

บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด