ประวัติเกี่ยวกับบริษัท 

ไออาร์พีซี เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคมี “ครบวงจรแห่งแรก” ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ “ไออาร์พีซี” (“บริษัทฯ”) เดิมชื่อ บริษัท อุตสาหกรรม ปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “ทีพีไอ” จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลเมื่อปี พ.ศ. 2521 จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทฯ มหาชน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2537 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ วันที่ 17 มีนาคม 2538

 บริษัทฯ เริ่มผลิตเม็ดพลาสติกเพื่อจำหน่ายในปี 2525 และได้ขยายสายการผลิตผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ เพิ่มขึ้นรวมทั้งขยาย โรงงาน และสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน สำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร ต่อมาบริษัทฯ ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน หลังจากการลอยตัวค่าเงินบาท เมื่อปี 2540 บริษัทฯเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการเมื่อปี 2543 และประสบความสำเร็จ ในการฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549

“ปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ไออาร์พีซี เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีโรงงานอยู่ที่จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ พร้อมสาธารณูปโภคที่สนับสนุนการดำเนิน อุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร เช่น ท่าเรือน้ำลึก คลังน้ำมัน และโรงไฟฟ้า”

สินค้าหรือบริการของบริษัท

เป็นผู้ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยองซึ่งเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมภายใต้การจัดการ ของบริษัทฯ โดยโครงสร้างการผลิตประกอบด้วยโรงงานปิโตรเลียม และโรงงานปิโตรเคมีพร้อมระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจทั้งท่าเรือน้ำลึก คลังน้ำมัน และโรงไฟฟ้า

ติดต่อเรา

  • 299 หมู่5 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
  • 027657000

ศิษย์เก่าผู้เกี่ยวข้อง

คุณชวลิต ทิพพาวนิช ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 21

คุณชวลิต ทิพพาวนิช ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 21

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

บริษัท ไทยแคนโทนา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เสาหลักก่อสร้าง จำกัด

บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด