ประวัติเกี่ยวกับบริษัท 

เบทาโกร บริษัทอาหารชั้นนำระดับสากล มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมให้ผู้คนและสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเข้าถึงได้ในราคาที่เป็นธรรม เราเชื่อมั่นว่าผู้คนสามารถเลือกได้ในการมีชีวิตที่ยั่งยืน บนพื้นฐานของการมีความสุขและสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ด้วยการเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพ เพราะอาหารเป็นปัจจัยสำคัญ และเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลา 55 ปี ธุรกิจของเบทาโกรเติบโตอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เริ่มจากธุรกิจพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่อาหารสัตว์ เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ขยายสู่ปศุสัตว์ ทั้งการผลิตและพัฒนาสายพันธุ์ และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ทั้งเนื้อไก่ เนื้อหมู รวมถึงผลผลิตไข่ไก่ เพื่อก้าวไปสู่ธุรกิจอาหารครบวงจร มีผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพหลากหลายประเภท ผ่านช่องทางบริการและจัดจำหน่ายแก่ลูกค้าและผู้บริโภคอย่างทั่วถึง โดยสามารถควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต

 สินค้าหรือบริการของบริษัท 

อุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่อาหารสัตว์ เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ขยายสู่ปศุสัตว์ ทั้งการผลิตและพัฒนาสายพันธุ์ และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ทั้งเนื้อไก่ เนื้อหมู รวมถึงผลผลิตไข่ไก่ เพื่อก้าวไปสู่ธุรกิจอาหารครบวงจร

ติดต่อเรา

  • 323 หมู่ที่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10120
  • 02 833 8000

ศิษย์เก่าผู้เกี่ยวข้อง

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

บริษัท ไทยแคนโทนา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เสาหลักก่อสร้าง จำกัด

บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด