SITEM คือ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการเป็นที่ปรึกษา, ออกแบบ, ก่อสร้าง, บำรุงรักษา และบริหารจัดการอาคาร Data Centerและนวัตกรรมระบบวิศวกรรมเฉพาะทางภายในอาคารอัจฉริยะ (Smart Building) ของประเทศไทยที่พร้อมเป็นหนึ่งในองค์กรระดับมืออาชีพของไทย ที่จะร่วมผลักดันประเทศไทยให้พร้อมก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วิสัยทัศน์

SITEM คือ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการเป็นที่ปรึกษา, ออกแบบ, ก่อสร้าง, บำรุงรักษา และบริหารจัดการอาคาร Data Center และนวัตกรรมระบบวิศวกรรมเฉพาะทางภายในอาคารอัจฉริยะ (Smart Building) ของประเทศไทยที่พร้อมเป็นหนึ่งในองค์กร ระดับมืออาชีพของไทย ที่จะร่วมผลักดันประเทศไทยให้พร้อมก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พันธกิจ

ยกระดับมาตรฐานบริษัท ทั้งในด้านบุคลากร องค์ความรู้, ระบบงาน รวมถึงสินค้าและบริการ ให้เป็นมืออาชีพ อย่างมีนวัตกรรม และร่วมเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมที่พร้อมเป็นแบบอย่าง และถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ ให้แก่พันธมิตร ลูกค้า วิศวกรไทยรุ่นใหม่ และสังคม

สินค้าหรือบริการของบริษัท

ออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษา ศูนย์คอมพิวเตอร์

ติดต่อเรา

  • 12/8-11 ชั้น 4 อาคารเอวี ถนนเทศบางสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร10900
  • 02-591-5000
  • @sitem

ศิษย์เก่าผู้เกี่ยวข้อง

คุณกฤษณ ไทยดำรงค์

คุณกฤษณ ไทยดำรงค์

วิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 20

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

บริษัท ไทยแคนโทนา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เสาหลักก่อสร้าง จำกัด

บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด