ประวัติ

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเดิมชื่อ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2520 เพื่อให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นศูนย์การศึกษา ทำหน้าที่ผลิตครูอาชีวศึกษาสำหรับวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาต่าง ๆ ให้การศึกษา ค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์และทำหน้าที่การจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทั่วไปตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้กับคณะต่าง ๆ ในสถาบัน ฯ ต่อมาทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ขึ้น เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2531 โดยรวบรวมภาควิชาและบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ แยกออกมาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ จัดตั้งเป็นคณะวิทยาศาสตร์ ส่วนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์เดิมเปลี่ยนชื่อเป็น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในปี พ. ศ. 2520

ติดต่อเรา

  • 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
  • 02-3298000
  • @siet.kmitl

ศิษย์เก่าผู้เกี่ยวข้อง

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

บริษัท ไทยแคนโทนา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เสาหลักก่อสร้าง จำกัด

บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด