รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา กับตำแหน่งประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลการศึกษา อุดมศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา กับตำแหน่งประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลการศึกษา อุดมศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่า สจล.

ศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตำแหน่งปัจจุบัน

2561 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ บมจ.ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์
2559 – ปัจจุบัน: กรรมการ บจก.พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล
2558 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ.คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
2558 – ปัจจุบัน: กรรมการ บจก.เคเอ็มไอที ลาดกระบัง
2557 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.บางกอกชีทเม็ททัล
2556 – 2561: กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์
2553 – ปัจจุบัน: กรรมการ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Director’s Pool)