พระอาจารย์นิวัฒน์ จักกวโร ผู้นำความรู้การ
เกษตรสู่ชุมชน
หนองย่างเสือ

พระอาจารย์นิวัฒน์ จักกวโร ผู้นำความรู้การ
เกษตรสู่ชุมชน
หนองย่างเสือ

ตำแหน่งปัจจุบัน

– เจ้าอาวาสวัดปฐมวิเวก ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
– ประธานโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ปฐมวิเวก หนองย่างเสือ”

ศิษย์เก่าคณะ วิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 25 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติ

พระอาจารย์นิวัฒน์ จักกวโร เจ้าอาวาส วัดปฐมวิเวก ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ซึ่งเป็นวัดป่าสายหลวงปู่ชา สุภัทโท หลังจากจบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ท่านได้เข้าอุปสมบทเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2533 ที่วัดมาบจันทร์ จ.ระยอง และหลังจากนั้นได้ปลีกวิเวกมายังสถานที่ต่างๆจนมาถึงพื้นที่เขาใหญ่(ที่ตั้งวัดปฐมวิเวก ณ ปัจจุบัน) เมื่อประมาณปี 2558 ด้วยความเมตตาจาก พระเทพปริยัติมงคล(หลวงปู่โอภาส โอภาโส) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาส วัดจองคำ พระอารามหลวงเป็นผู้ประทานชื่อวัดปฐมวิเวก ซึ่งแปลว่า สถานที่ที่มีความเงียบสงบ เงียบสงัด เดิมวัดตั้งอยู่บนพื้นที่ 15 ไร่ แต่ด้วยความอนุเคราะห์จากชาวบ้านและคนในพื้นที่ที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคพื้นที่ให้กับวัด จนปัจจุบันมีเนื้อที่กว่า 100 ไร่ วัดปฐมวิเวกได้รับอนุญาตแต่งตั้งเป็นวัดตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562 บริเวณวัดมีพื้นที่สำหรับปฏิบัติธรรมและด้วยวิสัยทัศน์ของเจ้าอาวาสจึงรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ในบริเวณวัดเป็นจำนวนมาก ทำให้บริเวณวัดมีความร่มรื่นล้อมรอบไปด้วยต้นไม้ จนปัจจุบันท่านเป็นประธานโครงการคุณธรรมนำคุณภาพ ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการวิศว”กรรมสู่ชุมชน ตำบลน่าอยู่ ซึ่งประกอบไปด้วย “โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ปฐมวิเวก หนองย่างเสือ” และ ”โครงการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าต้นไม้แห่งแรกในประเทศไทย” ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสมาคมศิษย์เก่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสภาวิศวกร เป็นต้น