คุณอดุลย์ เหรัญญะ

คุณอดุลย์ เหรัญญะ

ประวัติการศึกษา

 • ระดับ ปวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ
 • ระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์สถาปัตยกรรม
 • ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก

ตำแหน่งการทำงานปัจจุบัน

 • สถาปนิก
 • หุ้นส่วนผู้จัดการสถาปนิก หจก.ล้านนาอาคิเทค
 • หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.น่านปิง พร็อพเพอร์ตี้
 • หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.ยุ้งข้าวล้านนา(สำนักงานใหญ่)

 

ประสบการณ์/หรือผลงาน

 • .. 2559 – 2560 สถาปนิกออกแบบและบริหารก่อสร้าง โรงเรียน เด็กด้อยโอกาสในโครงการ 5 ทศวรรษ สถาปัตยกรรม(มทล.ล้านนา)โรงรียนบ้านแม่อุมพาย อ.แม่โถ จ.แม่ฮ่องสอน
 • .. 2560-2563 สถปนิกออกแบบและที่ปรึกษางานวางผังและปรับปรุงอาคารวัดผาลาด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • .. 2554 รองประธานฝ่ายวิชาชีพ กรรมาธิการสถาปนิกล้านนาฯ
 • .. 2557 สถาปนิกที่ปรึกษาออกแบบพัฒนา วัดผาลาด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • .. 2557 อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • .. 2555 – 2557 ประธานกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สมัยที่2)
 • .. 2557 กรรมการร่างเทศบัญญัติเทศบาล นครเชียงใหม่
 • .. 2557 กรรมการตัดสินประกวดแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ล้านนา)
 • .. 2557 คณะทำงานกำหนดแนวทางการออกแบบเพื่อพัฒนาพื้นที่ข่วงหลวงเวียงแก้ว จ.เชียงใหม่
 • .. 2557 คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่
 • .. 2557 คณะกรรมการประเมินอาคารอันทรงคุณค่าเมืองเก่าชียงใหม่
 • .. 2557 – 2559 กรรมการบริหารสมาคมสถาปนิก ผังเมือง (สาขาล้านนา)

 

รางวัลที่เคยได้รับ หรือความสำเร็จที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ

 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคนดี เด่นดัง วังเจ็ดริน.. 2554
 • รางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทที่อยู่อาศัยเรือนเจียงลือจากกรรมาธิการสถาปนิกล้านนาฯ พ.. 2554
 • รางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทอาคารเพื่อการพาณิชย์แจ่งเมือง แกเลอรี่จากกรรมาธิการสถาปนิกล้านนาฯ พ.. 2554
 • รางวัลสมควรเผยแพร่ประเภทบ้านพักอาศัยใจเขากายเรา.. 2554
 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนจุนวิทยาคม พ.. 2557
 • ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม พ.. 2563