ดร.อาณัติ วัชรางกูร ณ เชียงใหม่

ดร.อาณัติ วัชรางกูร ณ เชียงใหม่

1. ประวัติ

    ชื่อ ดร.อาณัติ วัชรางกูร ณ เชียงใหม่

ประวัติการศึกษา

    2561 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดกากีฬา ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาลัยมหิดล

    2544 ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

    2541 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2. ตำแหน่งการทำงานงานปัจจุบัน

กรรมการและเลขาธิการ สหพันธ์สมาคมกีฬา แอร์ ซี แลนด์ นานาชาติ

(โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานสหพันธ์)

นายกสมาคมกีฬาหูหนวกแห่งประเทศไทย

รองประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย

ผู้ช่วยประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย (นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี)

ในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย  คณะกรรมการกองทุนบริหารพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ

อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (กกท.)

อนุกรรมการกำหนดแนวทางและวิธีการจัดรายได้การกีฬาแห่งประเทศไทย

อนุกรรมการเพื่อศึกษาโครงการยกระดับการให้บริการของการกีฬาแห่งประเทศไทย (Smart National Sports Park)

อนุกรรมการปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ในศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ

อนุกรรมการกลั่นกรองด้านการพัฒนากีฬา กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

อนุกรรมการด้านสวัสดิการกีฬา กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

คณะกรรมการดำเนินการเลือกผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

คณะกรรมการพิจารราคัดเลือกเมืองกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร

อนุกรรมการด้านการสงเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ที่ปรึกษาประธานสหพันธ์ฟุตบอลคนหูหนวกนานาชาติ (Deaf International Football Association : DIFA)

กรรมการมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในความดูแลของ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย

ที่ปรึกษาสมาคมกีฬายูยิสูแห่งประเทศไทย

คณะทำงานกลั่นกรองด้านทุนการศึกษา กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ผู้จัดการกิจกรรมพิเศษ สำนักกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

3. ประสบการณ์/หรือผลงาน

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ด้านบริหารจัดการกีฬา ประจำคณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา สภาปฏิรูปแห่งชาติ

ผู้ช่วยดำเนินงาน คนที่ 1 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

คณะกรรมการเลือกผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

อนุกรรมาธิการและเลขานุการ คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านบริหารจัดการการกีฬา สภาการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ (สปท.)

ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการปฏิรูปเร็ว (Quick Win) สภาปฏิรูปการขับเคลื่อนประเทศ (สปท.)

คณะทำงานและเลขานุการ คณะทำงานส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา คณะทำงานการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการกีฬาคนพิการ และคณะทำงานการจัดตั้งเมืองกีฬา ในคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านบริหารจัดการการกีฬา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)

คณะทำงานพัฒนาการกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เลขาธิการสหพันธ์กีฬาทางอากาศและการบินแห่งเอเชีย (AFA)

รองเลขาธิการ สหพันธ์ยกน้ำหนักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAWF)

4. ผลงานวิชาการและการตีพิมพ์ 

บทความวิชาการ “Development of The Sponsorship Process for The Sport Associations of Thailand” ตีพิมพ์ใน ABAC Journal Vol.39 No.1 (January – March, 2019) pp 76 – 87

บทความพลวัตการพัฒนากีฬาชาติ” SMAT Journal (สมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย) ฉบับเดือนกรกฎาคมกันยายน 2556

บทความวิจัย “Developing Approach to Thailand’s Sport Industry Promotion” ตีพิมพ์ใน Proceeding KUSS Management International Conference (June’ 2016 pp95- 105)

5. รางวัลที่เคยได้รับ หรือความสำเร็จที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ

ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม สถาบันฯ และสมาคมศิษย์เก่าฯ สจล. .. 2563