ดร.พลากร กรพิทักษ์

ดร.พลากร กรพิทักษ์

ประวัติการศึกษา

 • .. 2527 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาลัยรามคำแหง
 • .. 2540 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาลัยธรรมศาสตร์
 • .. 2542 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • ผู้บริหารโรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา

 

ประสบการณ์ทำงาน

 • .. 2533 อาจารย์พิเศษ สอนนิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • .. 2533 – ปัจจุบัน ผู้บริหารโรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
 • .. 2534 สร้างหลักสูตรการสอนเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ในระดับอนุบาลมัธยมศึกษา
 • .. 2534 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกซอฟแวร์ จำกัด
 • .. 2538 – ปัจจุบัน ผู้จัดการโรงเรียนกรุงเทพวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • .. 2550 ผู้พัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

 

รางวัลที่เคยได้รับ หรือความสำเร็จที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ

 • ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง ด้านความสำเร็จในอาชีพ/ หน้าที่การงาน พ.. 2563