ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง

ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง

ประวัติการศึกษา

 •    2527 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาบัญชี
 •    2535 ปริญญาโท  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง การบริหารอาชีวศึกษา
 •    2544 ปริญญาเอก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง การบริหารอาชีวศึกษา

 

ตำแหน่งการทำงานปัจจุบัน

 •    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ

 

ประวัติการทำงาน

 • 2538 – ปัจจุบัน เป็นผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโใส่ยามบริหารธุรกิจ (SBAC)
 •  2554 – ปัจจุบัน เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (North Bangkok University)
 •  – ปัจจุบัน เป็นคณะกรรมการสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง ประเทศไทย                       ในพระราชูปถัมภ์ฯ
 •  2559 – เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาชีวศึกษาของกรุงเทพ สำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • 2560 -ปัจจุบัน เป็นคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรม
 • 2560 -ปัจจุบัน เป็นอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย กรมการศาสนา                              กระทรวงวัฒนธรรม
 • 2562 -ปัจจุบัน เป็นผู้ประเมินภายนอกด้านอาชีวศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

 

ประสบการณ์/หรือผลงานเกียรติคุณที่ได้รับ

 • 2545 ได้รับรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สาขาผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา
 • 2547 ได้รับโล่เกียรติคุณผู้มีผลงานดีเด่น ในการส่งเสริมจริยธรรมแก่เยาวชน ของสภามหายุวพุทธิก สมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2547
 • 2554 ได้รับโล่เกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2554
 • 2554 รับรางวัลครอบครัว ประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2554
 • 2555 ได้รับการประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รางวัลคุรุสภาประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา
 • 2558 ได้รับรางวัลศาสตรเมธี ด้านสังคมศาสตร์ สาขาพระพุทธศาสนา ปี 2558
 • 2560 ได้รับรางวัลครูดีมีจรรยาทรงคุณค่าแห่งอาชีวศึกษากรุงเทพ เนื่องในวันครู
 • 2560 ได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์ ประจำปี 2560 โดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
 •  2562 ได้รับรางวัลผู้บริหารดีศรียาชีวศึกษา ประจำปี 2562
 • 2563 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านความสำเร็จในอาชีพ / หน้าที่การงาน

 

ผลงานที่สะท้อนจากการบริหารงาน

 • 2554 สถานศึกษาได้รับรางวัล “สถานศึกษารางวัลพระราชทาน” และโล่พระราชทานในฐานะที่ได้ จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้อย่างมีคุณภาพยอดเยี่ยม จนได้รับรางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี (ปี 2546 ปี 2550 และ ปี 2554)
 • 2550 สถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทานสถานศึกษาที่มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา (เสาเสมาธรรมจักร)
 • 2555 สถานศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริม ความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2555
 • 2558 รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 5 (NACC INTEGRITY AWARDS) เกียรติยศ คุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต
 • 2561 บริหารงานวิทยาลัยฯ จนได้รับรางวัลสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ
 • 2561 บริหารงานวิทยาลัยฯ จนได้รับรางวัลวิถีพุทธชั้นนำยอดเยี่ยม
 • 2561 บริหารงานวิทยาลัยฯ จนได้รับรางวัลต้นแบบอาชีวศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน
 •  2561 บริหารงานวิทยาลัยฯ จนได้รับเหรียญทองในการประเมินและรับรองมาตรฐาน คุณภาพสถานศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา ระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (APACC)

 

แนวคิด/หรือเป้าหมาย

ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษา และเยาวชนของชาติ โดนเฉพาะด้านอาชีวศึกษาเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง แสวงหาความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีความทันสมัย มีความคิดด้านการสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมต่อยอดความรู้ได้อย่างเชี่ยวชาญ พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อสามารถสื่อสารได้ทัดเทียมนานาชาติ ตลอดจนเป็นเยาวชนที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสาธารณะ จนเป็นที่ยอมรับและต้องการของตลาดแรงงานหรือสถานประกอบการในประเทศและต่างประเทศ