คุณสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ

คุณสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ

ประวัติการศึกษา

 • 2527 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรายค่าแห่ง
 • 2540 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 •  2542 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • 2550 หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับกลาง ประจำปี 2550 รุ่น ๓ จัดโดยสํานักงาน ก.พ.
 • 2551 หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ ๗ โดยสถาบันพระปกเกล้า
 • 2552 หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ รุ่นที่ 1 จัดโดยสำนักข่าวกรองแห่งชาติหลักสูตร Developing Competencies for HR Success จัดโดยสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ International Public            Management Association for Human Resources
 • 2553 หลักสูตร Managing Change in The Public Service ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยได้รับทุนจากรัฐบาลสิงคโปร์
 • 2558 หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน จัดโดยสํานักงาน ก.พ. ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศาสตร์
 • 2559 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 (นบส.๑) รุ่นที่ 83 จัดโดยสานักงาน ก.พ.
 • 2562 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 จัดโดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 

ตำแหน่งการทำงานปัจจุบัน

 •     ที่ปรึกษาระบบราชการ ทำหน้าที่เป็นผู้แทน ก.พ. ใน อ.ก.พ. กระทรวง และ อ.ก.พ. กรม ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ.

 

ประสบการณ์/หรือผลงาน

 • 2534 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล ๓ กองตำแหน่งและอัตราเงินเดือนที่ ๓
 • 2536 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล ๔ สำนักพัฒนาโครงสร้างส่วนราชการและอัตรากำลัง
 • 2538 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล ๕ สำนักพัฒนาโครงสร้างส่วนราชการและอัตรากำลัง
 • 2542 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 5 สำนักพัฒนาโครงสร้างส่วนราชการและอัตรากำลัง
 • 2546 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล ๗ว สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและคำตอบแทน
 • 2549 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล ๘ว สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน
 • 2550 ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ (บุคลากร) ๘ว  สำนักบริหารกลาง
 • 2553 ผู้อำนวยการส่วนให้คำปรึกษาแนะนำ (นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ) สํานักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

พ.ศ. 2554 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส และสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนใน              ประเทศเยอรมนี

พ.ศ. 2557 ผู้อำนวยการส่วนให้คำปรึกษาแนะนำ (นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ) สํานักพัฒนาระบบจําแนกตำแหน่ง              และค่าตอบแทน

พ.ศ. 2558 ผู้อำนวยการสำนัก (อำนวยการ ระดับสูง) สำนักงานเลขาธิการ

พ.ศ. 2558 ผู้อำนวยการสำนัก (อำนวยการระดับสูง) สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

พ.ศ. 2559 ผู้อำนวยการสำนัก (อำนวยการ ระดับสูง) สำนักงานเลขาธิการ

 

คณะกรรมการ/ราชการพิเศษ

 •  ผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 • อนุกรรมการสามัญประจำสำนักงาน ก.พ. (อ.ก.พ. สำนักงาน ก.พ.)
 • อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลใน อ.ก.พ. กรมราชทัณฑ์
 •  อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและการจัดการใน อ.ก.พ. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 •  กรรมการดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ก.พ. จํากัด 6 วาระ (2547 – 2549, 2549 – 2551, 2552 – 2554, 2557 – 2559, 2559 – 2561 และ 2562 – ปัจจุบัน (เป็นกรรมการและเหรัญญิก))
 • ผู้ช่วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของสำนักนายกรัฐมนตรี
 • อดีตกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน
 • อดีตผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับการสร้างประสิทธิภาพด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
 • อดีตผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
 • อดีตผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภทวิชาการ
 • อดีตกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ คณะที่ 1 ด้านการกำาหนดลักษณะงาน กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
 • อดีตคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ คณะที่ 2 ด้านการสรรหาและเลือกสรร และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • อดีตคณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ คณะที่ 3 ด้านกฎหมาย และวินัย
 • อดีตคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิสามัญเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
 • อดีตคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
 • อดีตคณะกรรมการการกำหนดตำแหน่งระดับสูงของสํานักงาน ก.พ.
 • อดีตคณะอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภาเฉพาะกิจปฏิรูปโครงสร้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
 • อดีตคณะอนุกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • อดีตคณะอนุกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครวิสามัญ เกี่ยวกับระบบราชการ การจัดส่วนราชการและค่าตอบแทน
 • อดีตคณะกรรมการศึกษาการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดิน
 • อดีตคณะทํางานยกร่างระเบียบสวัสดิการ สำนักงาน ก.พ.
 • อดีตคณะทำงานจัดทำโครงสร้าง วางระบบงานและอัตรากำลังภายในสำนักงานเลขานุการ ก.พ.ค. เพื่อรองรับการดำเนินงานของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
 •  อดีตกรรมการสวัสดิการสํานักงาน ก.พ.
 • อดีตอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลใน อ.ก.พ. กรมอุตุนิยมวิทยา
 •  อดีตอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลใน อ.ก.พ. กรมทางหลวงชนบท
 • อดีตผู้แทนสำนักงาน ก.พ. ในคณะทำงานด้านการบริหารงานบุคคล (คณะที่ 5) ของสำนักงาน ป.ป.ช.
 • อดีตผู้แทนสำนักงาน ก.พ. ในคณะทำงานแบ่งส่วนราชการสำนักงาน ปปง.
 • อดีตเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • อดีตคณะทํางานร่าง “ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการพลเรือน โดยการให้ไปศึกษา เพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ
 • อดีตผู้ประสานงานในการปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรี
 • อดีตคณะทํางานยกร่างระเบียบสวัสดิการ สานักงาน ก.พ.

 

ผลงานที่ประจักษ์หรือเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ

 •  ร่างระเบียบสวัสดิการ สํานักงาน ก.พ.
 •  ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน
 • สาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 • รายงานสภาพการศึกษาของสหภาพยุโรปตามปฏิญญาโบโลญญ่า : กรณีศึกษา 5 ประเทศ
 • หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๔ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการเกษตร
 • หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๕ ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
 • หนังสือสํานักงาน ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๖ ลงวันที่ 9 มีนาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
 • หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๗ ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 เรื่อง กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559
 • หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว๘ ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
 • การวางแผนการบริหารจัดการและพัฒนางานด้านการพัสดุที่สำคัญ

 

รางวัลที่เคยได้รับ หรือความสำเร็จที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ

 • 2561 ชื่อรางวัล รางวัลเกียรติภูมินิติโดม ชื่อหน่วยงาน องค์กรหรือสถาบันที่มอบให้ สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2562 ชื่อรางวัล นักบริหารด้านการพัสดุดีเด่น ชื่อหน่วยงาน องค์กรหรือสถาบันที่มอบให้ สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
 • 2563 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง ด้านด้านความสำเร็จในอาชีพ / หน้าที่การงาน