คุณภิมุข สิมะโรจน์

คุณภิมุข สิมะโรจน์

1. ประวัติ 

     ชื่อ คุณภิมุข สิมะโรจน์

ประวัติการศึกษา 

ประถมมัธยมต้น โรงเรียน เซนต์คาเบรียล

มัธยมปลาย โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา 

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง 

ปริญญาโท การบริหารและการจัดการ (MBA), Michigan State University, U.S.A.

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (MPA), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรต่างๆ

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารมหานคร (มหานคร รุ่นที่ 9)

หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 9

หลักสูตร International Management (อบรมดูงานองค์กรใหญ่ๆทั้งภาครัฐและเอกชนในทวีปยุโรป)

หลักสูตร Democracy Development Program, Friedrich Naumann Foundation, Germany

หลักสูตร Role of Chairman Program รุ่น 41/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 150/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2. ตำแหน่งการทำงานปัจจุบัน

เลขานุการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงาน

.. 2539 นักวิเคราะห์การลงทุน บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IFCT)

.. 2539-2543 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามสหบริการ จำกัด (มหาชน)

.. 2544-2549 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร (2 สมัย)

.. 2544-2545 โฆษกประจำกระทรวงการต่างประเทศ 

.. 2544-2547 โฆษกคณะกรรมาธิการ การพลังงาน 

.. 2546-2547 เลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

.. 2548-2549 รองประธานคณะกรรมาธิการ การคุ้มครองผู้บริโภค

.. 2550-2551 ที่ปรึกษา นายกฯ เมืองพัทยา 

.. 2552-2554 ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

.. 2554-2555 ผู้อำนวยการ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์

3. งานสังคมและกิจกรรมพิเศษอื่นๆ

คณะกรรมการ สเปลเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย (ส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิการทางสมอง)

เป็นคนไทยคนที่ 9 ที่ได้รับคัดเลือกเป็นแขกพิเศษของรัฐบาลออสเตรเลียเพื่อเข้าร่วมโครงการ “Government Special Guest Program” ในการดูงานด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการเมือง

ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ (ลาดกระบัง) ปี 2548

ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ปี 2561

คณะกรรมการแผนกกีฬากอล์ฟ สมาคมราชกีฑาสโมสร (The Royal Bangkok Sport Club)

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ (ลาดกระบัง) 

จัดตั้งกองทุนพ่อแม่อุปถัมภ์ ช่วยเหลือสัตว์ป่าของกลางที่อาศัยอยู่ตามสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า 24 แห่ง

4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ทุตริยาภรณ์ช้างเผือก (..)

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (..)

ประถมาภรณ์ช้างเผือก (..)

มหาวชิรมงกุฎไทย (...)

5. รางวัลที่เคยได้รับ หรือความสำเร็จที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ

ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง ด้านความสำเร็จในอาชีพ / หน้าที่การงาน พ.. 2563