คุณพัชมณ ธาดานุกูลวัฒนา

คุณพัชมณ ธาดานุกูลวัฒนา

ประวัติการศึกษา

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาการตลาด

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมุนไพรภูมิพฤกษา จำกัด

 

ประสบการณ์ทำงาน

 • .. 2532 – 2533 ฝ่ายขาย สารเคมีทำสี บริษัท ไบรตัน จำกัด
 • .. 2534 – 2536 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็มเอส ยูเนี่ยน จำกัด
 • .. 2537 – 2540 ผู้จัดการโครงการหมู่บ้าน
 • พ.. 2540 – 2542 แม่บ้าน
 • .. 2543 – 2544 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและนำเข้าส่งออก บริษัท เอ็มเอส ยูเนี่ยน จำกัด
 • .. 2545 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท สมุนไพรภูมิพฤกษา จำกัด / บริษัท แซฟฟรอน แลบบอราทอรีส์ จำกัด
 • .. 2558-2560 ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทําธุรกิจให้กับหน่วยงาน ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และสถาบันการศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

รางวัลที่เคยได้รับ หรือความสำเร็จที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ

 • ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง ด้านความสำเร็จในอาชีพ / หน้าที่การงาน พ.. 2563