คุณปนิธิ เสมอวงษ์

คุณปนิธิ เสมอวงษ์

ประวัติการศึกษา

 •  2527 ปริญญาตรี เทคโนโลยีการผลิตพืช สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ตำแหน่งการทำงานปัจจุบัน

 • รองอธิบดี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

ประสบการณ์/หรือผลงาน   

 • 2558 – 2561 รองอำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง
 • 2561 – ปัจจุบัน รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
 •  2556 – 2558 ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 •  2554 – 2556 ผู้อำนวยการฝนหลวงภาคใต้

 

 รางวัลที่เคยได้รับ หรือความสำเร็จที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ

 •  2563 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง ด้านด้านความสำเร็จในอาชีพ / หน้าที่การงาน
 • 2560 รางวัล The Grate Leader ประเภทผู้อำนวยการกอง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
 • 2558 ทำหน้าที่ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษ จ.นครสวรรค์(พระราชทาน)
 • 2543 – 2546 ทำหน้าที่หน้าหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วติดตามพระองค์ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน จ.ประจวบศีรีขันธ์
 • 2542 ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษ จ.นครสวรรค์(พระราชทาน)

 

ผลงานที่มีต่อสถาบัน/สมาคมศิษย์เก่า

 • 2561 ร่วมดำเนินการจัดนิทรรศการกรมฝนหลวงและการบินเกสร เนื่องในวันครบรอบคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

แนวคิด/หรือเป้าหมาย

การสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและสารธารณะประโยชน์