คุณณรงค์ ทัศนนิพันธ์

คุณณรงค์ ทัศนนิพันธ์

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาโยธา Far Eastern University, Manila, Philippines
 • ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิศวกรรมโยธา จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ตำแหน่งการทำงานปัจจุบัน

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

 

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2542 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซีฟโก้จำกัด (มหาชน)

 

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

 • กรรมการบริษัท ซีฟโก้คอนสตรัคชั่น จำกัด (บริษัทในกลุ่ม)
 • กรรมการบริษัท ซีฟโก้อินเตอร์เทรด จำกัด (บริษัทในกลุ่ม)
 • กรรมการบริษัท ซีฟโก้เมียนมาร์จำกัด (บริษัทในกลุ่ม)
 • กรรมการมูลนิธิศาสตราจารย์ดร.ชัย มุกตพันธ์ (2555-ปัจจุบัน)
 • นายกสมาคมศิษย์เก่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2554-2556
 • กรรมการมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์สิรินฺธโร (2557-ปัจจุบัน)
 • กรรมการดำเนินการโครงการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) (2560-ปัจจุบัน)
 • กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 (2562-ปัจจุบัน)
 • กรรมการประเมินผลการบริหารของอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • กรรมการที่ปรึกษาของสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย (2561-2562)
 • กรรมการวิศวกรอาวุโส สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (2560-2562)
 • อุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียน (2558-2560)
 • กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทย (2558-2560)
 • กรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล (2560)

 

ปรัชญาในการดำเนินชีวิต

 • การทำงานให้สำเร็จนั้น ต้องทำงานเกาะติดปัญหาของงานให้รู้แจ้งทุกปัญหา ไม่จำเป็นต้องทำหลายอย่างหลายอาชีพ ผมทำงานเสาเข็มเจาะตั้งแต่อายุ 27 ปี จนถึงทุกวันนี้ ก็ยังทำธุรกิจงานแข็มเจาะอย่างเดียว และประสบความสำเร็จได้อย่างดี จนนิตยาสาร Forbes Asia ค้นพบและคัดเลือกให้ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ที่ผมบริหารอยู่เป็น 1 ใน 19 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยที่ติดอันดับ 200 บริษัทของเอเชีย ที่มีการเติมโตต่อเนื่อง มีภาวะหนี้ต่ำและมีธรรมมาภิบาลที่ดี

 

รางวัลที่เคยได้รับ หรือความสำเร็จที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ

 • ได้รับรางวัล บุคคลตัวอย่างแห่งปี 2563 สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อศาสนา จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
 • ได้รับคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติยศ 60 ปี พระจอมเกล้าเจ้าลาดกระบัง พ.. 2561 – 2562
 • ได้รับการเชิดชูจากนิตยาสาร Forbes Thailand ฉบับเดือนมีนาคม 2563 ว่าเป็นบุคคลที่ปั้นธุรกิจโตพอดี ด้วยสายวิชาการ
 • ได้รับรางวัล Outstanding CEO Award 2558 และ 2562 จากตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
 • ได้รับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.. 2559
 • ได้รับรางวัล เสาอโศกผู้นำศีลธรรม ประกาศเกียรติคุณเป็นบุคคลต้นแบบที่ดีแบบชาวพุทธ จากสมาคมผู้ทำประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย 2559
 • ได้รับรางวัลจากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธ์ ในฐานะวิศวกรที่ทำงานด้านวิศวกรรมปฐพีที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2552
 • ได้รับรางวัล จากสมาพันธ์วิศวกรรมในภูมิภาคอาเซียน ณ ประเทศสิงค์โปร ว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จดีเยี่ยม ทางด้านวิศวกรรมของอาเซียน ประจำปี 2552