คุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

คุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • Investment Banking, Kellogg Business School, Northwestern University, USA
 • Director Certification Program (DCP168/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 4/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 26 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม รุ่นที่ 25 (บยส.25)

 

ตำแหน่งการทำงานปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่

 

ประสบการณ์ทำงาน

 •     2558 –ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 •     2550 – 2557 ที่ปรึกษา บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด

 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

 • รองประธานกรรมการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ OKEA ASA – Oslo Stock Exchange (OSE)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 • นายกสมาคม สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ประธานสภาธุรกิจไทย-ยุโรป คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
 • คณะกรรมการที่ปรึกษา วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการ สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
 • Executive Chairman และ Board of Trustees สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาในคณะอนุกรรมการจัดการลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

 

ผลงานดีเด่นด้านหน้าที่การงาน หรือความสำเร็จในวิชาชีพ

สามารถนำบริษัท บางจากฯ ให้เติบโตและขยายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

 • ได้เข้าร่วมทุนกับ Seacrest Capital Group ในแหล่งปิโตรเลียม Draugen Filials และ Goa Fiold จาก AS Norske Shell (Shaft) โดยการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ OKEA AS (OKEA) ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศนอร์เวย์ ในการดำเนินการพัฒนา และผลิตปิโตรเลียมในประเทศนอร์เวย์
 • นำบริษัท บางจากรีเทล จำกัด ขยายสาขาแฟรนไชส์ ร้านกาแฟอินทนิลไปยัง CLMV โดยเฉพาะกัมพูชา และสาวกว่า 100 สาขา
 • ได้เข้าลงทุนในบริษัท Lithium Americas Corp (LAC) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีเหมืองแร่ ลิเทียมที่ใหญ่ที่สุดในเนวาดา สหรัฐฯ รองรับการผลิตได้ถึง 48 ปี กำลังการผลิต 60,000 ตันต่อปี และมีเหมืองที่อาร์เจนติน่าซึ่งจะ ผลิตในเฟสหนึ่ง 25,000 ตันต่อปี ในปี 2020 และขยายเป็น 50,000 ตันต่อปี ในปี 2020 ซึ่งจะมีกำลังการผลิตรวมทั้งสองโครงการ ถึง 110,000 ตันต่อปี ซึ่งจะเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลก
 • ขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ ดังนี้ Solar power plant ในประเทศญี่ปุ่น กำลังการผลิต 30 MW สำหรับประเทศไทย มี Solar power plant กำลังการผลิต 130 MW Geothermal power plant ในประเทศอินโดนีเซีย กำลังการผลิต 158 MW Wind Turbine power plant ในประเทศฟิลิปปินส์ กำลังการผลิต 14 MW
 •  นำบริษัทลูก BCPG และ BBGI เข้าตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย
 • ได้เปิดบริษัทในสิงคโปร์ BCPT เพื่อดำเนินการซื้อขายน้ำมันระหว่างประเทศ และ BCP) เพื่อลงทุนในบริษัทนวัตกรรมใหม่ๆ
 • ได้มีการมองหาโอกาสลงทุนในธุรกิจ Startup ในสหรัฐฯ โดยเข้าเป็นสมาชิกของ Plug and Play Tech Center และได้มีการลงทุน ใน startup ไปแล้ว 2 startup ในไตรมาส 4 ปี 2560 และจะเข้าลงทุนใน startup ของประเทศอิสราเอล จีน เยอรมัน ไทยต่อไป
 • ปรับโครงสร้างบริษัท เพื่อแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงและทันสมัย ซึ่งทำให้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มเป็น 15.85% และมีกำลังการผลิต มากกว่า 110 KBD สูงขึ้นกว่า 40% จากเมื่อ 5 ปีก่อน
 • เป็นกรรมการในคณะกรรมการลงทุนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) โดยให้มีการสนับสนุนให้มีการลงทุนทางเลือกมากขึ้น เช่น ให้ผลตอบแทนที่มากขึ้น

 

การสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

 • คุณชัยวัฒน์เขียนบทความให้หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ในคอลัมน์ Everlasting Economy
 • บางจากฯ ก่อตั้ง “Winnonie” สตาร์ทอัพภายในกลุ่มบางจากฯ ที่นำนวัตกรรมพลังงานสีเขียวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาช่วยยกระดับคุณภาพ ชีวิตผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ นำร่องพื้นที่รอบสำนักงานใหญ่และโรงกลั่นน้ำมันบางจาก
 • บางจากฯ ร่วมกับสหกรณ์ดำเนินกิจการปั๊มน้ำมันสหกรณ์เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร
 • บางจากฯ มีโครงการช่วยเกษตรกรเพื่อนำสินค้าราคาตกต่ำมาพัฒนาเป็นของสมนาคุณผู้เติมน้ำมันในปั๊มบางจากฯ เช่น โครงการรับซื้อ สับปะรดจากเกษตรกรกว่า 460 ตันแปรรูปเป็นสับปะรอบแห้ง จำนวนกว่า 1 ล้านของ สมนาคุณผู้เติมน้ำมันในปั๊มบางจากฯ
 • การจับมือกันระหว่างบางจากฯ กับมูลนิธิพุทธเศรษฐศาสตร์ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) จัดตั้ง บริษัท ออมสุขวิสาหกิจ เพื่อ สังคม จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจซื้อสินค้าเกษตร ข้าว และพืชอินทรีย์อื่นๆ น่าจะเป็นก้าวย่างสำคัญของบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่ ในฐานะ ภาคเอกชนที่ผลักดันให้เกิดบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise อย่างเต็มรูปแบบ
 • โครงการรณรงค์งดการใช้ถุงพลาสติกเนื่องในวันปลอดถุงพลาสติกสากล งดใช้ถุงพลาสติก โดยการใช้ถุงผ้า หรือนำถุงกระดาษมาใช้ แทนถุงพลาสติกเมื่อซื้อสินค้า อาหาร หรือเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะพลาสติก
 • ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมมวยสากล ตลอดระยะเวลา 4 ปี เพื่อร่วมส่งเสริม พัฒนาศักยภาพและความสามารถนักกีฬา มวยของไทยให้ประสบความสำเร็จในการสำเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อไป
 • จับมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. ร่วมกับ สวทน. สถาบันอุดมศึกษา ในการสนับสนุนด้านกำลังคนเพื่อการ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise : Human Capital Strategy) เพื่อการ พัฒนาบุคลากรและเตรียมกำลังคนที่มีทักษะเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่ออนาคตที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนภาคเอกชนไทยไปสู่ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมไทย

 

ผลงานที่มีต่อสถาบัน

 • – บางจากฯ โดยคุณชัยวัฒน์ ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาและโครงการต่างๆ ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอรับความอนุเคราะห์ อาทิเช่น โครงการกีฬาฉีดยา วิทยา, อนุเคราะห์ตัวอย่างน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล และ HVO ประกอบการทำ วิทยานิพนธ์, สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือวารสารต่างๆ เป็นต้น

 

รางวัลที่เคยได้รับ หรือความสำเร็จที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ

 • รางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2561 มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
 • รางวัล Asia’s Best CEO (Investor Relations) ในงาน Asian Excellence Awards ปี 2016, 2017 และ 2018 จัดโดย Corporate Goverance Asia
 • รางวัล Best CEO Awards ในงาน The Asset Corporate Awards 2017 จัดโดย The Asset
 •  รางวัล Best CEO ในงาน “Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2015 จัดโดย Enterprise Asia
 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2555 สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2557 สมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (ประเทศไทย)
 • ผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2558 เรื่องการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนอย่างยั่งยืน หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58 วิทยาลัย
 • 2563 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง ด้านสำเร็จในอาชีพ / หน้าที่การงาน
 • 2565 รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ “62 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง The Master of Innovation”