รศ.ดร. ประกิจ ตังติสานนท์ บุคคลที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสจล.ในอดีต

รศ.ดร. ประกิจ ตังติสานนท์ บุคคลที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสจล.ในอดีต

อดีตคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และอดีตอธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
และศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์

2565-ปัจจุบัน: ประธาน มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์

2560 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน)

2556 – ปัจจุบัน: กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

2547-2541: ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง