ดร.ภากร ปีตธวัชชัย

ดร.ภากร ปีตธวัชชัย

1. ประวัติ

    ชื่อ ดร.ภากร ปีตธวัชชัย

ประวัติการศึกษา

– Doctoral of Business Administration in Finance and Economics, Boston University

ประเทศสหรัฐอเมริกา

– Master of Business Administration, Finance Major, University ประเทศสหรัฐอเมริกา

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (อิเลคทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

– Columbia Senior Executive Program, Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย

– International Institute of Certified Professional Accountants, Switzerland International Certified Professional Accountant

ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.)

2. ตำแหน่งการทำงานปัจจุบัน

กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รองประธานในคณะทำงานกลุ่มตลาดหลักทรัพย์เกิดใหม่ สมาพันธ์ ตลาดหลักทรัพย์โลก

คณะอนุกรรมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการพัฒนาการตลาดหุ้นไทย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะอนุกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานทำแผนพัฒนาตลาดทุนไทย

กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทศ) จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

กรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

กรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

กรรมการ บริษัท ฟินเน็ต อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด

กรรมการ บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จำกัด

3. ประสบการณ์การทำงาน

รองผู้จัดการ สายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร และสายงานการเงินและบริหารเงินลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลด้านความเสี่ยง ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

กรรมการและประธานกรรมการกำกับธุรกิจและกรรมการกลยุทธ์องค์กร บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (TSFC)

กรรมการกำกับดูแลของ กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทย (ABFTH)

รองผู้จัดการ สายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

อนุกรรมการกำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย กระทรวงการคลัง

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงิน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารการเงิน บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการจัดการลงทุน  บมจ. ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต

กรรมการ สมาคมตราสารหนี้ไทย

ประธานชมรม เอซีไอ ประเทศไทย 

4. รางวัลที่เคยได้รับ หรือความสำเร็จที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ

–  2563 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง ด้านความสำเร็จในอาชีพ / หน้าที่การงาน