สมาคมของเรา

KMITL Alumni Association เป็นเหมือนบ้านหลังใหญ่ ที่มี สมาชิกในครอบครัวพี่น้องศิษย์เก่าหลากรุ่นหลายคณะ และเป็น ศูนย์รวมในการเผยแพร่ชื่อเสียงของสถาบันฯ สนับสนุนกิจกรรม ต่าง ๆ ของศิษย์เก่า สนับสนุนด้านวิชาการแก่มวลสมาชิก

OUR MISSION

เชื่อมสัมพันธภาพที่ดีของเพื่อน พี่น้อง ศิษย์เก่าทุกคณะ และเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อร่วมสร้างมาตรฐาน นวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก

ศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกในสมาคม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี

เผยแพร่ชื่อเสียงของสถาบันฯ

ประชาสัมพันธ์สถาบันฯ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสถาบันฯ

ผลักดันและสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือ เพื่อก่อให้เกิดความช่วยเหลือและส่งเสริมในด้านต่างๆ

ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการแก่มวลสมาชิก

ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแก่มวลสมาชิกของศิษย์เก่า

ร่วมมือกับสมาคม องค์กร หรือ สถาบันอื่นใด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม และมนุษยธรรม

เพื่อขยายเครือข่าย เพิ่มทักษะและศักยภาพของสมาชิกสมาคม

เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของศิษย์เก่าของ สถาบัน

คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของศิษย์เก่าผู้ประกอบวิชาชีพทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาศาสตร์, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม, เทคโนโลยีการเกษตร และคณะและสาขาอื่นๆ ที่เปิดสอนในสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

OUR CURRENT ACTIVITIES

ภารกิจเพือส่งมอบนวัตกรรมให้สังคมน่าอยู่ อย่างยั่งยืนผ่าน Smart Networking ด้วย หลักของนโยบาย 3 L

ภารกิจหลักของนโยบาย 3 L เพื่อเชื่อมสัมพันธภาพร่วมสร้างมาตรฐาน นวัตกรรม ความปลอดภัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพัฒนาสังคมให้น่าอยู่อย่าง ยั่งยืน และ ช่วยในการยกระดับเพื่อพัฒนาประเทศชาติสืบไป

L-A2

Alumni Academy

จัดทําหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ เพื่อ Re-skill และ Up-skill ศิษย์เก่าและบุคคลภายนอก ผ่านช่องทาง Ladkrabang Channel บน Digital Platform เช่น Facebook, Youtube, Website เป็นต้น

ดูคอร์สเรียนสดทั้งหมด

L-CSV

CSV Activities

กิจกรรม Creating Shared Value ผนึกกําลัง รวมกันของศิษย์เก่าทุกคณะ นําเสนอนวัตกรรม เพื่อยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัย ความมั่นคง มีสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมถึงเศรษฐกิจที่ดีเพื่อให้ชุมชน มีความน่าอยู่ อย่างยังยืน

ดูรายละเอียดโครงการ

L-IC

Innovation Club

สนับสนุนนวัตกรรมของศิษย์เก่าและศิษย์ใหม่เชื่อม โยงผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อให้ คําปรึกษาโครงการ หาแหล่งเงินทุนสนับสนุนการ สร้างนวัตกรรมสู่ Start Up

ดูรายละเอียดโครงการ

OUR HISTORY

Designed to create a better quality for our alumni and the society.

สมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ขออนุญาตจัดตั้งสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2516 โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมศิษยเ์ก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า นนทบุรี” โดยมีวัตถุระสงค์ใน การก่อตั้งสมาคมศิษยเ์ก่าฯ เพื่อเป็นศูนย์รวมของศิษยเ์ก่าเผยแพร่ชื่อเสียง ของสถาบันฯ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาปัจจุบัน สนับสนุน ด้านวิชาการ แก่มวลสมาชิกศิษยเ์ก่า ฯลฯ และเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2548 สมาคมศิษยเ์ก่าฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อสมาคมฯ เป็น “สมาคมศิษยเ์ก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ”