ประวัติบริษัท

รถไฟความเร็วสูงโอกาสทางเศรษฐกิจ
โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน เป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งจะทำให้การเดินทางและขนส่งระหว่างจังหวัดในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกรวมถึงจังหวัดหรือภูมิภาคอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถลดระยะเวลาและต้นทุนในการเดินทางเมื่อเทียบกับการเดินทางรูปแบบอื่น ทำให้เกิดการประหยัดพลังงาน และ การใช้พลังงานทางเลือก เพื่อให้เกิดความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมและลดอุบัติเหตุบนถนน เนื่องจากรถไฟความเร็วสูงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีระบบควบคุมที่มีความปลอดภัยสูง จึงมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้น้อยมาก

และยังมีการเชื่อมต่อ 3 ท่าอากาศยานในเขตกรุงเทพมหาตรและเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก คือ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานอู่ตะเภา ทำให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางระหว่างท่าอากาศยานเข้าสู่เขตเมือง เป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พัฒนาสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน ทั้งภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรไทย เตรียมความพร้อมแรงงาน ที่มีทักษะสูง

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาพื้นที่เพื่อสนันสนุนบริการรถไฟของโครงการฯ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสันให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงกรุงเทพมหานาคร กับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC Gateway) และพื้นที่สถานีรถไฟความเร็วสูงศรีราชา เมืองหลัก และ เมืองรอง เพื่อให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน

สินค้าหรือบริการของบริษัท

  • รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

ติดต่อเรา

  • 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ศิษย์เก่าผู้เกี่ยวข้อง

คุณสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 20

คุณสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 20

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

บริษัท ไทยแคนโทนา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เสาหลักก่อสร้าง จำกัด

บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด