นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศนายกสมาคมศิษย์เก่าสจล. ผู้ใช้หลักการ CSV ในการบริหารสมาคมอย่างยั่งยืน

นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศนายกสมาคมศิษย์เก่าสจล. ผู้ใช้หลักการ CSV ในการบริหารสมาคมอย่างยั่งยืน

นายกสมาคมศิษย์เก่าพระจอมเกล้าลาดกระบังคนล่าสุด (2564-ปัจจุบัน) ผู้ที่เชื่อในหลักการ CSV (Creating Shared Value) การสร้างคุณค่าร่วม เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกัน เพื่อความสำเร็จในระยะยาว โดยยึดหลักการนี้ในการบริหารธุรกิจส่วนตัวมายาวนานกว่าสิบปี จนเติบโตเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ และกำลังสร้างให้สมาคมศิษย์เก่า สจล. เป็นพื้นที่ที่ศิษย์เก่าสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ของตัวเอง เข้ามาร่วมสร้างคุณค่าทั้งเศรษฐกิจและสังคมได้ โดยผ่านเครือข่ายของพี่น้องสจล. แห่งนี้

ตำแหน่งปัจจุบัน

  1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  2. นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA)
  3. กรรมการมูลนิธิอุตสาหกรรมก่อสร้างไฟฟ้าและเครื่องกล
  4. กรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
  5. ประธานคณะทำงาน สาขาวิชาชีพวิศวกรรมระบบราง สภาวิศวกร
  6. อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ
  7. ที่ปรึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์(วสท)
  8. ประธานโครงการ Kumwell Creating Shared Value(CSV) Safety to Society ความปลอดภัยสู่สังคม

ประวัติและผลงานที่ผ่านมา

การศึกษาและประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2525 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รุ่นที่ 16

พ.ศ. 2542 ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารบริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ได้นำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี พ.ศ.2562

เกียรติประวัติหรือรางวัลที่เคยได้รับ

พ.ศ. 2551 รางวัล Prime Minister’s Award 2008 Thai-owned Brand Category

พ.ศ. 2552 รางวัลวิศวกรอาเซียนดีเด่น “ASEAN Outstanding Engineering Achievement Award 2010, ASEAN Federation of Engineering

พ.ศ. 2554 ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้ก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลกและผู้สร้างความภาคภูมิใจให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์

พ.ศ. 2555 รางวัล Prime Minister’s Industry Award

พ.ศ. 2563 ศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในด้านความสำเร็จในอาชีพและหน้าที่การงาน

การบริการภาคสังคม

พ.ศ. 2542-2546 กรรมการศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ. 2551-2552 กรรมการสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA)

พ.ศ. 2552 ผู้เชี่ยวชาญให้กับสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้ากำลัง นำเสนอ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2552-2553 อนุกรรมการร่างมาตรฐานระบบป้องกันฟ้าผ่า กับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท)

พ.ศ. 2553-2554 กรรมการฝ่ายวิชาการอบรมสัมมนาและพัฒนาฝีมือช่าง สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA)

พ.ศ. 2555-2556 กรรมการฝ่ายกฎระเบียบ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA)

พ.ศ. 2555-2558 คณะอนุกรรมการส่งเสริมสาขาวิชาชีพที่ไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สภาวิศวกร (สมัยที่5)

พ.ศ. 2557-2562 คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศ ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท)

การบริการภาคสังคม

พ.ศ. 2557-2562 อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA)

พ.ศ. 2558 ประธานอนุกรรมการร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

พ.ศ. 2559 ประธานคณะกรรมการร่างคู่มือการติดตั้งระบบต่อลงดินและป้องกันฟ้าผ่าครั้งที่ 1 สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA)

พ.ศ. 2559-2562 คณะอนุกรรมการส่งเสริมสาขาวิศวกรรมที่ไม่ใช่วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสภาวิศวกรสมัยที่6

พ.ศ. 2563-2565 ประธานคณะทำงานสาขาวิชาชีพวิศวกรรมระบบราง สภาวิศวกร

พ.ศ. 2562 ประธานคณะกรรมการร่างคู่มือการติดตั้งระบบต่อลงดินและป้องกันฟ้าผ่า ครั้งที่ 2 สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA)

พ.ศ. 2563-2565 อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ (สอป)

พ.ศ. 2563-2564 ประธานคณะทำงานสาขาวิชาชีพวิศวกรรมระบบราง สภาวิศวกร (สมัยที่ 7)

พ.ศ. 2563-2565 ที่ปรึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท)

พ.ศ. 2563-2564 นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA)