คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์

คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์

ประวัติการศึกษา/การอบรม

 •  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • หลักสูตรมินิเอ็มบีเอ คณะพานิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรหารปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ โดยสถาบันจิตวิทยามั่นคง
 • หลักสูตรนักการบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 2/2011 โดยวิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักศาลปกครอง
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 18 โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
 • หลักสูตร ABC รุ่นที่ 5 โดยสถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • หลักสูตร Directors Certification Program: DCP รุ่นที่ 35/2003 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรต่อต้านทุจริตสำหรับผู้บริหาร (Anti-Corruption for Executive Program : ACEP) รุ่นที่ 8/2013 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Chairman รุ่นที่ 8/2003 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 

ตำแหน่งการทำงานปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา
 • กรรมการ บริษัท ชุนบอค จํากัด

 

ประวัติการทำงาน ย้อนหลัง 5 ปี

 • 2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร บมจ. ไอที กรีน
 • 2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล/กรรมการบริหาร บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น

 

ประสบการณ์/ หรือผลงานเกียรติคุณที่ได้รับ

 • 2563 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง ศิษย์เก่าดีเด่นด้าน สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม สถาบันฯ และสมาคมศิษย์เก่าฯ สจล.

 

แนวคิดการดำเนินชีวิต

การดำเนินชีวิตของผมตั้งแต่ยังเด็กหรือตั้งแต่จำความได้จากแบ่งทำงานนั้น ไม่ว่าจะงานอื่นและประสบความสำเร็จเพียงอย่างเดียว มีหลายครั้งที่เจอวิกฤต และบางครั้งเกือบถึงขั้นล้มละลาย แต่ผมก็สามารถแก้ไข และผ่านวิกฤตต่างๆ มาได้ ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้

ต้องมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี คนเราเมื่อยึดมั่นในเกียรติ ศักดิ์ศรี จะไม่ทำอะไรนอกสู่นอกทาง ไม่ทำอะไรให้เสียชื่อเสียง ไม่คดโกง ทำงานก็ต้องทำให้ดีมีคุณภาพ ให้คุ้มค่าจ้าง ทำสินค้าห้องได้คุณภาพ เป็นต้น

มุ่งมั่นสู้เป้าหมายโดยมีกลยุทธ์ ตั้งใจทำด้วยความมุมานะและอดทน ผมเป็นคนที่อดทนทำงานหนักมาก เพื่อให้บรรลุสู่ เป้าหมายที่วางไว้การทำงานต้องมีการวางแผนงานที่ดี มีกลยุทธและเป้าหมายที่ชัดเจน และต้องมุ่งมั่นไปให้ถึงเป้าหมายมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความจริงใจ และมีน้ำใจ ซึ่งตั้งแต่เด็กผมเป็นคนที่มีเพื่อนมากมายในหลากหลายวงการ แต่ผมจะเน้นในช่วงที่เรียนคณะวิศวะ KMITL ผมมีความสนิทสนมกับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ จำนวนมาก หลายรุ่น ไปจนถึงอาจารย์หลายๆ ท่านด้วย ซึ่งตรงนี้อยากแนะนำน้องๆ ที่เรียนว่า การทำกิจกรรม หรือการร่วมกิจกรรมต่างๆ และการคบเพื่อน ให้คบหาด้วยใจ มีความจริงใจ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อเรามาก ในวัยเรียนผมไม่ทราบหรอกว่า สิ่งนี้มันสามารถช่วยผมและหลายๆ คนได้มากขนาดนี้

หากให้เขียนเรื่องเหล่านี้ คงเขียนได้เป็นเล่มหนังสือ ความสัมพันธ์ที่ดี มิตรภาพที่ดีทำให้ผมได้รับการช่วยเหลือ ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนๆ รวมถึงพี่น้องเสมอมา แม้กระทั่งในยามที่เจอวิกฤต หรือช่วงตกต่ำ ขณะเดียวกันหากใครมาขอความช่วยเหลือ หรือสิ่งใดๆ ก็ตามที่ผมช่วยได้ ผมจะช่วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน หรือผลประโยชน์ใดๆนอกจากนี้ เราต้องมีความร่าเริงแจ่มใส รู้จักออกกำลังกายสม่ำเสมอ ร่วมกิจกรรมกับสังคม ซึ่งผมเองเป็นคนที่ออกกำลังกายตลอด ไม่ว่าจะวิ่ง เล่นฟิตเนส หรือตีกอล์ฟ